Místní lidová knihovna Dalečín

Knihovní řád

 

Knihovní řád

Místní (Obecní) knihovny v Dalečíně

I.

Všeobecná ustanovení

 1. Místní (Obecní) knihovna v Dalečíně (dále jen knihovna) je veřejnou knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem (zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky budovaném knihovním fondu.
 1. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i půjčování z fondů jiných knihoven.
 1. Časový rozvrh služeb je uveden v příloze knihovního řádu a na informační tabuli knihovny.
 1. Obcí schválené poplatky (registrační poplatek, sankční poplatky, poplatky za služby, za které je provozovatel knihovny v souladu s knihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny v Ceníku služeb a sankcí (dále jen ceník), který je přílohou knihovního řádu.
 1. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenční výpůjčku poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Čtenář se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů.
 1. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, rok narození.
 1. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 1. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 1. Čtenářem knihovny se mohou stát:
  1. občané ČR starší 15 let: po předložení občanského průkazu
  2. děti a mládež do 15 let: pouze se souhlasem jednoho z rodičů nebo jejich zákonných zástupců
  3. cizí státní příslušník: po předložení cestovního pasu
  4. právnické osoby: žádají písemně a po předložení dokumentů je s nimi uzavřena smlouva o poskytování knihovnických a informačních služeb. 
 1. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Průkaz se vystavuje na kalendářní rok a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný. 
 1. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu  či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku.
 1. Za registraci v knihovně čtenář uhradí registrační poplatek dle ceníku. Tento poplatek opravňuje čtenáře k libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce v knihovně, k absenčnímu a prezenčnímu půjčování knihovního fondu z vlastní knihovny či prostřednictvím meziknihovní služby z jiných knihoven.
 1. Návštěvníci knihovny jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

II.

Výpůjční řád

 1. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.
 1. Čtenář může být dočasně vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu a na základě vlastní žádosti.
 1. Výpůjční lhůta je u knih 1 měsíc, s výjimkou časopisů běžného kalendářního roku, kdy je výpůjční lhůta 1 týden. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem  maximálně  3x prodloužena.
 1. Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty z prodlení podle ceníku.
 1. Nereaguje-li čtenář na vyzvání k navrácení či uhrazení dokumentu, je celá záležitost řešena právní cestou.
 1. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.
 1. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku. o způsobu náhrady rozhoduje knihovník.
 1. Dokument, který je právě půjčený, si může čtenář rezervovat.
 1. Odbornou literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služba se řídí platnými právními předpisy o MVS.
 1. Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, společenských funkcí apod.
 1. Knihovna poskytuje bezplatný a veřejný přístup k Internetu. Využívání Internetu se řídí podmínkami, které jsou uvedeny v Provozním řádu stanice internetu, který je přílohou knihovního řádu.

III.

Závěrečná ustanovení

1.   Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. obecnímu úřadu.

2.    Ruší se knihovní řád ze dne 1.1. 2002.

 1. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.1. 2008  a platí na dobu neurčitou.
 1. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.

IV. 

Přílohy knihovního řádu

 

 1. Půjčovní doba
 2. Ceník služeb a sankcí
 3. Informace pro čtenáře o ochraně osobních údajů
 4. Provozní řád  stanice Internetu

 


 

Příloha 1

Knihovní řád Místní (Obecní) knihovny v Dalečíně

 Půjčovní doba

 

 

Půjčovní doba v knihovně

Pátek 16.00 – 18.00 hodin

  

Internet
 

Pátek  16.00 – 18.00 hodin

/v jinou dobu po domluvě  s knihovníkem/

 


Příloha 2

Knihovní řád Místní (Obecní) knihovny v Dalečíně

Ceník služeb a sankcí 

 

1. Registrační poplatek

    dospělí…………………………………………………………………….0,- Kč / rok

    studenti…………………………………………………………………....0,- Kč / rok

    důchodci……………………………………………………………….….0,- Kč / rok

    děti………………………………………………………………………....0,- Kč / rok

    právnická osoba………………………………………………………….0,- Kč / rok

2. Meziknihovní výpůjční služba

    Odeslání žádanky (poštovné)……………………………………………10,- Kč

    Vyřízení MVS .............................................................................30,- Kč   

3. Sankce a porušení knihovního řádu

    Upomínací a vymáhací výlohy

 1. upomínka - po 42 dnech - neposílá se …………..………………….10,- Kč
 2. upomínka - po 56 dnech - písemně zasílána ...…..………………...20,- Kč
 3. upomínka - po 70 dnech - písemně zasílána - doporučeně…….....40,- Kč

4. Výlohy spojené se ztrátou nebo poškozením dokumentu

    Ztráta nebo poškození knihy...................................................cena knihy

                                                          +

    Výlohy za nové zpracování dokumentu / obal, čárový kód atd./.…..30,- Kč

 

    Poškození čárového kódu...........................................................20,- Kč

    Ztráta nebo poškození periodika.......................................cena periodika

5. Služba za úhradu


Příloha 3

Knihovní řád Místní (Obecní) knihovny v Dalečíně

Informace pro čtenáře

  

V souladu s ustanovením §11 odst. 8 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění zpracovává knihovna osobní údaje o čtenářích uvedené na přihlášce čtenáře za účelem vedení knihovnické agendy, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje budou použity pouze pro jmenované účely po dobu trvání čtenářského vztahu, budou chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím osobám.


Příloha 4

Knihovní řád Místní (Obecní) knihovny v Dalečíně

Provozní řád stanice Internetu

 
 1. Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním řádem.
 2. Přístup na Internet je umožněn všem návštěvníkům  knihovny -  registrovaným i neregistrovaným.
 3. Přístup na Internet je pro všechny uživatele zdarma.
 4. Internet je možno v místní knihovně využívat v půjčovní době knihovny  a mimo tuto dobu po domluvě s knihovníkem.
 5. Uživatelé pracují samostatně. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet. Pokud uživatel tyto znalosti nemá, vyžádá si od knihovníka základní informace.
 6. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka. Hlásí zahájení i ukončení práce s PC. Po ukončení práce musí zůstat PC ve stavu, v němž byl předán obsluhou.
 7. Uživatelé si mohou předem zamluvit místo, maximálně však na 1 hodinu.
 8. Na počítači je možné používat pouze předinstalovaný software.
 9. Je zakázáno nahrávat na disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavení Windows, Internet Exploreru či jiného programového vybavení.
 10. Informace získané při práci s Internetem si mohou uživatelé odnášet na disketách případně na CD.
 11. Do počítače je zakázáno připojovat jakékoliv zařízení s výjimkou paměťových zařízení typu USB flash disk primárně určený pro přenos dat.
 12. Místní knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů a informací stažených z Internetu.
 13. Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb.
 14. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech – internetové aplikace propagující násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost, pornografii.
 15. V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k Internetu ukončen.
 16. V případě škod, které vzniknou knihovně nedodržením „Provozního řádu stanice Internetu“, budou požadovány náhrady po uživateli.

 

 

  

 

 

 

 

 Kontakt:566 573 121  E-mail: knihovnadalecin@seznam.cz