Obecní knihovna v Dalečíně


Z historie

 

Historie knihoven v obci Dalečín

/čerpáno z obecní kroniky/

 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA

"Roku 1893 byla založena při škole žákovská knihovna o 27 svazcích, tohoto času* čítá žákovská knihovna 267, knihovna pro učitele 117 svazků."

*Zřejmě se jedná o rok 1922, kdy byla založena kronika obce a řídící učitel Ladislav Kudrna zapsal úvodní zápis, který obsahoval i důležité události z předchozích let.

 

KNIHOVNA SPOLKU "MÍSTNÍ ODBOR NÁRODNÍ JEDNOTY PRO JIHOZÁPADNÍ MORAVU"

"V únoru 1908 založen byl v Dalečíně "Místní odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu". Členů přihlásilo se 50, z nich 8 žen. .....  Odbor navázal na dosavadní kulturní činnost v obci konanou pořádáním divadelních představení a počal intensivně pracovati. Ještě téhož roku založil veřejnou knihovnu, pro zimní měsíce veřejnou čítárnu ve škole.....  Pořádal přednášky, divadelní představení, koncerty a zábavy.  .....  Bohužel, že válkou byla činnost odboru úplně přerušena a po válce se nepodařilo dosud ji vzkřísiti."

 

VEŘEJNÁ OBECNÍ KNIHOVNA 

"Dne 19. prosince 1920 zřízena zde byla veřejná obecní knihovna. Základem k ní byl zbytek knih převzatý z knihovny "Místního odboru Národní jednoty" v počtu 120 svazků. Obec věnovala na knihovnu pro rok 1920 ...600Kč, 1921 ... 1000Kč, 1922 ... 1000Kč, státní subvence (knihy v ceně) ... 600Kč. Pro knihy pořízena byla skříň za 600 Kč."

"Knihovna touto dobou* čítá 251 svazků. Předsedou knihovní rady, jejímž úkolem jest pečovati o knihovnu, jest František Klukan, majitel domku č.p. 69, knihovníkem František Smrček, č.p. 8."

*rok 1922


Knihovní řád  - vlepený v knize


Upozornění
Knihy půjčují se zpravidla na 14 dní;
kdo by si chtěl knihu dále ponechati, požádá
o prodloužení lhůty . Nevrátí-li vypůjčovatel
knihu do konce výpůjční lhůty, zaplatí popla-
tek z prodlení.
Čtenář má právo předem si zamluviti knihu
jinému půjčenou. Jakmile se zamluvená kniha vrá-
tí do knihovny, zůstane žadateli do stanovené
lhůty vyhražená.
Vypůjčovatel ručí za řádné odevzdání knihy a
jest povinen vrátiti knihu neporušenou; jakéko-
li poškození neb ztrátu knihy nahradí
Knih. rada


Záznam je vlepený do knihy. Kniha byla v Obecní knihovně v Hlubokém. Jedná se o knihu Psohlavci od Aloise Jiráska, vydanou nakladatelstvím J. Otto, společnost s r.o. v Praze 1921.

 


Rok 1929
"Obecní knihovna má koncem roku 371 knih zábavných, 39 svazků naučných a 6 svazků časopisů. Za rok přečetlo 30 čtenářů 1 097 knih.Knihy každou něděli půjčuje knihovník F. klukan č.p. 69 za výpomoci Jos. Houdka č.p. 83."

Rok 1930
"Koncem roku má knihovna 386 svazků  zábavných, 41 svazků naučných a 8 časopisů, celkem tedy 435 svazků."

Rok  1931
"Obecní knihovna ma ke konci roku 464 svazků zábavných, 43 svazků naučných a 10 časopisů, celkem tedy 517 svazků. Za celý rok přečetlo 34 čtenářů 1181 knih."

Rok 1932
"Z obecní knihovny si půjčovalo knihy 37 čtenářů, jež během roku přečetli celkem 1254 knih. Koncem roku má knihovna 492 svazků zábavných, 43 svazků naučných a 10 časopisů."

Další informace z historie knihovny a obce Dalečín naleznete na www.dalecin.cz/kronika/
 Knihovna v budově hasičské zbrojnice v letech 2007- 2019

Obrázky  a informace z doby, kdy se knihovna se nacházela v budově hasičské zbrojnice Dalečín č.p. 170. Půjčovní doba byla každý pátek od 16.00 do 18.00 hodin.

 Knihovna měla k dispozici dvě propojené místnosti. Ve větší místnosti byla umístěna knihovna.

 

V menší místnosti byly dva počítače připojené na internet,

 

  dětský koutek                a      čítárnička s časopisy.

   

                                                                                                

K 31.12.2010 měla knihovna 3638 svazků knih. Z toho bylo 668 svazků naučné literatury a 2970 svazků beletrie.

Během roku probíhají v knihovně různé akce – výstavy, výtvarné dílničky pro děti i pro dospělé, počítačové kurzy /Základy Internetu a Orientace v elektronickém katalogu knihovny/. Fotografie z těchto akcí si můžete prohlédnout v záložce "Archív" více fotek pak najdete ve fotoalbu, které máme v knihovně.

V roce 2006 byl zaveden v knihovně internet a od roku 2008 má knihovna své webové stránky.

V listopadu 2008 byl naší knihovně na Malé knihovnické slavnosti v Havlíčkově Brodě udělen titul KNIHOVNA VYSOČINY 2008.

 

Knihovna poskytuje tyto služby:

Výpůjční služba
  • beletrie pro děti a mládež
  • naučná literatura pro děti a mládež
  • beletrie pro dospělé
  • naučná literatura pro dospělé
  • periodika /aktuální seznam odebíraných periodik je uveden níže/
  • cizojazyčná literatura /výpůjčky z Knihovny M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou www.knihzdar.cz/ a z Městské knihovny v Bystřici nad Pernštejnem www.knihovna.bystricenp.cz/ /
  • zvuková knihovna pro slabozraké a nevidomé / výpůjčky z Knihovny M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou www.knihzdar.cz/ /, půjčování je zdarma a je možné na základě potvrzení od odborného lékaře
 

Meziknihovní výpůjční služba

/pokud nenaleznete knihu ve fondu naší knihovny, lze ji na požádání vypůjčit z jiné knihovny/

 

Půjčování knih z výměnných fondů

/nové knihy zapůjčené knihovně na půl roku,  výměnné fondy půjčujeme z Knihovny M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou - Úsek regionálních funkcí  www.knihzdar.cz/ , v roce 2009 bylo k dispozici 1352 knih z VF/

 
Donášková služba

/donáška knih a časopisů občanům, pro které je docházení do knihovny ze zdravotních důvodů obtížné/

 
Služby prostřednictvím e-mailu
  • žádosti o rezervaci knih
  • žádosti o prodloužení výpůjčky
  • informace o vypůjčených knihách
 
Veřejný internet /zdarma/
 

Možnost prohlédnou si na PC letecké snímky obce Dalečín

  

 

Kontakt: 566 573 121  E-mail: knihovnadalecin@seznam.cz